Synchronized Skating

Player Information

No Player Found

Synchronized Skating Links
Schedule
Results
Nov 22, 12:00 PM - Kalamazoo, MI
Synchronized Skating at Kalamazoo Kick-Off Synchro Skating Classic
DAYS
HOURS
MINS
SECS
Synchronized Skating
at Kalamazoo Kick-Off Synchro Skating Classic
Nov 22, 12:00 PM - Kalamazoo, MI

Synchronized Skating
at Kalamazoo Kick-Off Synchro Skating Classic
Nov 23, 12:00 PM - Kalamazoo, MI

Synchronized Skating
at 2020 USFS Eastern Synchro Skating Sectionals
Jan 17, 8:00 AM - Albany, NY

Synchronized Skating
at 2020 USFS Eastern Synchro Skating Sectionals
Jan 18, 8:00 AM - Albany, NY

Synchronized Skating
at U.S Synchro Skating Championship
Feb 24, 12:00 PM - Providence, RI

Full Schedule

Nov 16
Synchronized Skating
at Boston Synchro Skating Classic
2nd place finish

Nov 15
Synchronized Skating
at Boston Synchro Skating Classic
2nd place finish

Mar 2
Synchronized Skating
at U.S. Synchro Skating National Championships
10th Overall

Mar 1
Synchronized Skating
at U.S. Synchro Skating National Championships
10th Overall

Feb 2
Synchronized Skating
at Eastern Synchro Skating Sectional Championships
5th Overall

More Recaps

·