Synchronized Skating

Loading widget...
Synchronized Skating Links
Schedule
Results
Nov 9, 9:00 AM - Kingston, MA
Synchronized Skating at Annual Thanksgiving Classic
DAYS
HOURS
MINS
SECS
Synchronized Skating
at Annual Thanksgiving Classic
Nov 9, 9:00 AM - Kingston, MA

Synchronized Skating
at Mid-America Skating Championship
Jan 17, 9:00 AM - Fraiser, MI

Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
Jan 23, 9:00 AM - Lake Placid, NY

Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
Jan 24, 9:00 AM - Lake Placid, NY

Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
Jan 25, 9:00 AM - Lake Placid, NY

Full Schedule

Jan 31
Synchronized Skating
at Sectional Competition
5th Place

Jan 30
Synchronized Skating
at Eastern Synchronized Skating Sectionals
7th of 11

More Recaps